Jakie konsekwencje może ponieść przedsiębiorca za nieterminowe opłacanie składek ZUS?

Obciążenia związane z prowadzeniem biznesu to nie tylko płacone podatki, ale również składki odprowadzane na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusze celowe oraz składka na ubezpieczenie chorobowe. Odpowiednie kwoty z tego tytułu musi płacić sam przedsiębiorca, a także naliczać je dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych, przy których istnieje taki obowiązek. Z uwagi na stopień skomplikowania reguł dotyczących ustalania zobowiązań wobec ZUS, warto korzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy księgowej. Pomoc w tym obszarze oferuje, firma Zarządzanie Biznes Finanse, zajmująca się także doradztwem podatkowym w Wawrze. Ponieważ może się zdarzyć, że w przekazaniu naliczonych kwot wystąpi zwłoka spowodowana rozmaitymi okolicznościami, płatnicy powinni mieć świadomość konsekwencji, z jakim się to wiąże.

 

Jakie są następstwa nieterminowego odprowadzenia składki?

urzędnikPodstawową konsekwencją opóźnienia w przekazaniu składki będzie konieczność zapłacenia odsetek za zwłokę, wyliczonych na podstawie publikowanego wskaźnika dotyczącego danego okresu. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca będzie zwolniony z tego obowiązku, jeżeli kwota jego zobowiązania jest niższa niż 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie w razie wystąpienia zaległości, ZUS może nałożyć na płatnika opłatę dodatkową wynoszącą 100% nieopłaconych składek. W sytuacji, gdy należność nie jest regulowana, ZUS może rozpocząć egzekucję należności. Może to skutkować zajęciem środków pieniężnych na rachunku czy wpisem do hipoteki posiadanej nieruchomości. Poza odpowiedzialnością finansową problemem okaże się brak ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jak przeciwdziałać zaległościom?

Warto pamiętać, że w razie problemów z płynnością przedsiębiorca ma możliwość wystąpienia do ZUS o odroczenie terminu płatności. Inną opcją jest złożenie wniosku o rozłożenie zobowiązania na raty. Jednocześnie należy wiedzieć, że zobowiązania przedawniają się po upływie 5 lat.