Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych ma za zadanie stworzenie raportów stanowiących raport o stanie majątkowym i finansowym firmy. Nie jest to najprostsza czynność, dlatego nasze biuro działające w Wawrze, opierając się o duże doświadczenie i wiedzę zatrudnionych specjalistów oferuje odciążenie przedsiębiorców od tego obowiązku. Przygotowane przez nas dokumenty odznaczają się kompletnością i przejrzystością, co oznacza, że wszystkie działania o charakterze finansowym przedsiębiorstwa są odpowiednio uporządkowane i dzięki temu czytelne.

Informacje zawarte w sprawozdaniu

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest po polsku i w walucie polskiej. Dokument składa się z bilansu wykazującego stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy, a także z rachunku zysków i strat, w którym zawarte są również przychody i koszty. Ostatnim elementem jest opis przyjętej polityki rachunkowości i zmian w stosunku do ubiegłego roku. Wskażemy Państwu, jakie dokumenty będą wymagane do sporządzenia sprawozdania, a także pokierujemy w dalszych czynnościach związanych z koniecznością zatwierdzenia przez odpowiednie organy w firmie.

Zapraszamy także do zapoznania się z obsługą rozliczania podatku dochodowego.

Prawidłowe i terminowe sporządzenie sprawozdań rocznych

Przygotowujemy dokumenty zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów sprawozdawczych dla firm i spółek. Naszym klientom oferujemy nie tylko pomoc w sporządzaniu sprawozdań i dokumentów do zgromadzeń walnych w celu uchwały zatwierdzenia dokumentu, ale również w złożeniu go w Krajowym Rejestrze Sądowy właściwym dla danej spółki.