Jakie uprawnienia posiada Inspektor Skarbowy?

Jedną z najpoważniejszych obaw niejednego przedsiębiorcy jest kontrola skarbowa przeprowadzana przez inspektora skarbowego. Do jego podstawowych obowiązków należy weryfikowanie rzetelnego ustalenia podstawy podatkowej i terminowego uiszczania opłat. Jeśli więc obowiązki podatkowe i księgowe są prowadzone prawidłowo, tak naprawdę nie ma powodów do obaw. Warto jednak wiedzieć, jakie uprawnienia ma inspektor skarbowy podczas wykonywanych czynności zawodowych.

Uprawnienia Inspektora Skarbowego

Zgodnie z art. 11 Ustawy o kontroli skarbowej inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej są uprawnieni do:

  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • zatrzymywania i przeszukiwania osób, a także pomieszczeń, bagażu, ładunku w przypadkach i zgodnie z wytycznymi określonymi przez przepisy Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego skarbowego,
  • zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych w celu przeprowadzania kontroli transportowanych towarów lub dokumentów przewozowych dotyczących tych towarów. Mają też możliwość badania towarów i pobierania ich próbek czy przeprowadzania kontroli używanego paliwa (również poprzez pobranie próbek),
  • zwrócenia się o konieczną pomoc do innych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Przedstawione uprawnienia przysługują inspektorom i pracownikom wyłącznie w ramach wypełnianych przez nich obowiązków zawodowych zgodnie z przepisami ww. ustawy. Czynności z tego zakresu mogą być wdrożone również w ramach postępowania kontrolnego lub postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Kontrola skarbowa a biuro rachunkowe

Jeśli twoje przedsiębiorstwo korzysta z usług biura rachunkowego, kontrola skarbowa może odbywać się właśnie w siebie biura, z którym współpracujesz, jeśli to tam prowadzone i przechowywane są wszystkie księgi podatkowe oraz inna dokumentacja. Konieczna jest wówczas akceptacja kontrolowanego przedsiębiorcy.