Przez jaki okres czasu ZUS może dochodzić nieopłaconych składek?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składek ZUS. Taka składka naliczana jest od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności. Również każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, już od pierwszego dnia, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Jakie kary wiążą się z opóźnieniem w płaceniu składek na ZUS?

Każdy pracodawca, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność jednoosobową, czy też zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli w wyznaczonym czasie składki nie zostaną opłacone, należy liczyć się z pewnymi karami. Przedsiębiorcom mogą być naliczane odsetki od zaległości, które są uzależnione od tego, ile dni zalegamy z opłatami. Może być naliczona kara grzywny lub nałożona dodatkowa opłata w wysokości stu procent nieopłaconych składek. ZUS ma też prawo do przejęcia majątku dłużnika lub może wystąpić o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej dłużnika, lub wpisanie na listę dłużników. Zdarza się również, że odebrana jest możliwość udziału w przetargach. Wszystkie te sytuacje mocno komplikują działanie przedsiębiorstwa.

Czytaj także: Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)? 

Kiedy następuje przedawnienie składek ZUS?

Wszelkie zaległości w ZUS niosą poważne kłopoty dla przedsiębiorców. Nieopłacane terminowo składki oraz inne zobowiązania finansowe podważają wiarygodność firmy, oraz skutkują wysokimi karami. Jest wiele firm zajmujących się prowadzeniem księgowości, wybierzmy np. ZARZĄDZANIE BIZNES FINANSE Sp. z o.o. Prowadzenie księgowości przez wyspecjalizowaną firmę, pozwoli na spokojne prowadzenie biznesu i zminimalizuje ryzyko związane z ludzką pomyłką, której skutkiem może być otrzymanie kary za nieterminowe płacenie składek. Przedsiębiorca, który zalega z płatnościami, zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, może liczyć na przedawnienie. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagane. Po upływie tego terminu ZUS nie ma prawa żądać uregulowania długu.